منوی اصلی
·         واگذاري كتابخانه

§         تنظيم قرارداد واگذاري دائم كتابخانه هاي عمومي

§         تنظيم قرارداد واگذاري حق انتفاع كتابخانه هاي عمومي

 

·         كتابخانه هاي مشاركتي ومستقل

§         پيگيري صدور مجوز كتابخانه هاي مشاركتي

§         پيگيري صدور مجوز كتابخانه هاي مستقل

§         پيگيري صدور تمديد مجوز كتابخانه هاي مشاركتي

§         پيگيري صدور تمديد مجوز كتابخانه هاي مستقل


·         امور خيرين

§         پيگيري انجمن خيرين كتابخانه ساز استان

§         اخذ گزارش از تشكيل انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان


·         امور شهرداري ها

§         پيگيري اجراي ماده 6 قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي(نيم درصد شهرداريها) در سطح استان

§         تهيه گزارشات مربوط به ميزان واريزي شهرداري ها به تفكيك شهرستان و شهر


·         امور همكاري هاي بين سازماني و تفاهم نامه ها

§         هماهنگي و برقراري ارتباط بين سازماني اداره كل و ساير دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي استان

§         پيگيري اجراي تفاهم نامه هاي ملي و ارسال برنامه عملياتي به اداره كل همكاري ها (اداره كل مشاركت ها و شهرداري ها)

§         پيگيري اجراي تفاهم نامه هاي استاني و اخذ مجوز هاي لازم بر مبناي پيشنويس تفاهم نامه و ارسال تفاهم نامه امضا شده و همچنين برنامه عملياتي مربوطه به اداره كل همكاري ها

§         پيگيري اجراي تفاهم نامه هاي شهرستاني و اخذ مجوز هاي لازم بر مبناي پيشنويس تفاهم نامه و ارسال تفاهم نامه امضا شده و همچنين برنامه عملياتي مربوطه به اداره كل همكاري ها (اداره كل مشاركت ها و شهرداري ها)

§         ارسال گزارشات مربوط به بندهاي فوق به اداره همكاري ها (اداره كل مشاركت ها و شهرداري ها)

 

 

نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما