بيشتر
خبرهاي روز
اخبار مهم
گزارش تصويري
كتاب و كتابخواني
معصومه سلگی خبر داد:
با حضور شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی استان آیین رونمایی دو کتاب چاپی مگر لب زیپ دارد و خیمه های قومس به همراه کتاب صوتی تولید شده آن توسط پرسنل اداره کتابخانه های عمومی ملایر در کتابخانه دانشجو برگزار گردید.
بيشتر
معصومه سلگی خبر داد:
با حضور شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی استان آیین رونمایی دو کتاب چاپی مگر لب زیپ دارد و خیمه های قومس به همراه کتاب صوتی تولید شده آن توسط پرسنل اداره کتابخانه های عمومی ملایر در کتابخانه دانشجو برگزار گردید.
بيشتر
معصومه سلگی خبر داد:
با حضور شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی استان آیین رونمایی دو کتاب چاپی مگر لب زیپ دارد و خیمه های قومس به همراه کتاب صوتی تولید شده آن توسط پرسنل اداره کتابخانه های عمومی ملایر در کتابخانه دانشجو برگزار گردید.
بيشتر
معصومه سلگی خبر داد:
با حضور شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی استان آیین رونمایی دو کتاب چاپی مگر لب زیپ دارد و خیمه های قومس به همراه کتاب صوتی تولید شده آن توسط پرسنل اداره کتابخانه های عمومی ملایر در کتابخانه دانشجو برگزار گردید.
بيشتر