چهارشنبه 29 اسفند 1397   15:20:30
نمودار آمار سال 78
نمودار نشان دهنده توزيع كتابخانه هاي عمومي برحسب استان
نمودار نشان دهنده  جمعيت باسواد  به ازاي هر كتابخانه
نمودار نشان دهنده جمعيت به ازاي هر كتابخانه
نمودار نشان دهنده زيربناي كتابخانه هاي عمومي بر حسب استان
نمودار نشان دهنده متوسط زيربناي هر كتابخانه
نمودارنشان دهنده مقدار زيربنا به ازاي هر صد نفر باسواد
نمودار نشان دهنده  مقدار زيربنا به ازاي هر صد نفر
نمودار نشان دهنده تعداد كتاب موجود در كتابخانه ها بر حسب موضوع
نمودار نشان دهنده تعداد كتاب موجود در كتابخانه ها بر حسب استان
نمودار نشان دهنده رتبه بندي استان ها برحسب متوسط تعداد كتاب در هر كتابخانه
نمودار نشان دهنده رتبه بندي استان ها برحسب تعداد كتاب به ازاي هر صد نفر باسواد
نمودار نشان دهنده رتبه بندي استان ها برحسب تعداد كتاب به ازاي هر صد نفر
نمودار نشان دهنده تعداد كتاب  چاپ سنگي در كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده تعداد كتاب خطي در كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده تعداد مواد ديداري و شنيداري موجود در كتابخانه ها
نمودار نشان دهنده تعداد مراجعين به كتابخانه هاي عمومي به تفكيك فصول
نمودار نشان دهنده تعداد مراجعين به كتابخانه هاي عمومي بر حسب جنسيت
نمودار نشان دهنده تعداد كتابداران در كتابخانه هاي عمومي بر حسب مقطع تحصيلي
نمودار نشان دهنده كتابداران شاغل در كتابخانه هاي عمومي بر حسب رشته تحصيلي
نمودار نشان دهنده توزيع كتابداران شاغل در كتابخانه هاي عمومي بر حسب جنسيت
نمودار نشان دهنده تعداد صندلي مطالعه در كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده متوسط متوسط تعداد صندلي مطالعه در هر كتابخانه
نمودار نشان دهنده  نسبت تعداد صندلي مطالعه به ازاي هر هزار نفر باسواد
نمودار نشان دهنده نسبت تعداد صندلي مطالعه به ازاي هر هزار نفر
نمودار نشان دهنده تعداد رايانه در كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده متوسط تعداد رايانه در هر كتابخانه
نمودار نشان دهنده توزيع اعضاي كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده توزيع اعضاي زن كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده توزيع اعضاي مرد كتابخانه هاي عمومي
نمودار نشان دهنده متوسط تعداد عضو در هر كتابخانه

نشاني-بلوار كشاورز، خيابان فلسطين ، كوچه شهيد ذاكري ، پلاك9 - تلفن:88937579 
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.