منوی اصلی
1-      جمع آوري و بروز رساني اطلاعات مربوط به اعضاي كميته و انجمن هر بخش و شهر و شهرستان و ارسال به اداره كل امور استان ها

2-      تنظيم نامه هاي ارسالي از اداره كل امور استان ها و انجمن ها جهت انعكاس به شهرستان ها

3-      جمع آوري و تنظيم مصوبات جلسه استاني و ارسال موردي به دستگاه هاي ذي ربط

4-      پيگيري مصوبات جلسات كميته و انجمن استان تا حصول نتيجه

5-      بررسي صورتجلسات انجمن شهرستان ها و ارايه نظر كارشناسي و تنظيم جهت ارسال به نهاد

6-      شركت در جلسات كميته و انجمن بخش ، شهر و شهرستان و استان

7-      درخواست از شهرستان ها به منظور اعلام تقويم و زمان برگزاري جلسات كميته و انجمن و هماهنگي با دفتر مدير كل محترم در اين خصوص

8-      تهيه دستور جلسات شوراي اداري با هماهنگي رييس محترم اداره برنامه ريزي و...و مدير كل محترم

9-      شركت در جلسات شوراي اداري و جمع بندي مطالب و مصوبات جهت اعلام به نهاد

10-  پيگيري مصوبات شوراي اداري از طريق رووساي شهرستان ها

11-  جمع آوري طرح هاي كتابداران و روساي شهرستان ها جهت اعلام به نهاد

12-  انجام ماموريت هاي ابلاغي از طرف رييس محترم  اداره برنامه ريزي مشاركت ها و انجمن ها و مدير كل محترمنشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما